Despre noi

Consiliul Județean Harghita – Direcția Județeană de Evidența a Persoanelor a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 3/2005. Prin aceeași hotărâre au fost aprobate Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și statul de funcții.

Scopuri, finanțare și conducere

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor este o instituție publică în subordinea Consiliului Județean, cu personalitate juridică.

Direcția are rolul de a asigura la nivel județean punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor.

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale direcției se asigură din veniturile proprii și subvenții de la bugetul local al județului Harghita, subvenții de la bugetul de stat din bugetul Ministerului Administrației și Internelor, donații și sponsorizări în condițiile legii.

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor este condus de un director executiv, numit în funcție prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 61/2006, în condițiile legii și care are obligație de a lua măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea activităților ce intră în sfera sa de competență și de a emite dispoziții pe toate liniile de muncă. Aceasta răspunde potrivit legii, în fața entităților Consiliului Județean, care coordonează activitatea serviciului.

În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor cooperează cu celelalte structuri ale Consiliului Județean, ale Ministerului Administrației și Internelor și dezvoltă relații de colaborare cu autoritățile publice, societăți, agenți economici, precum și cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

Baza legală

  • Ordonanța nr. 84/2001 - privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare.

  • OUG nr. 97/2005 - privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată.

  • H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozițiilor legale privind evidenta, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

  • Legea nr. 119/1996 - cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare.

  • H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă.

  • Ordonanța nr. 41/2003 - privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare.

  • Regulament U.E 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

  • Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informațiile de interes public.

Conducerea

Director executiv: Simon Mihály

Șef birou evidența persoanelor: Birta Zsuzsanna

Șef birou stare civilă: Geréd Erika

Audiențe

Director executiv: Simon Mihály – joi, orele 12:00-13:00

Șef birou evidența persoanelor: Birta Zsuzsanna – joi, orele 11:00-12:00

Șef birou stare civilă: Geréd Erika – joi, orele 11:00-12:00

Lista funcțiilor și situația drepturilor salariale

Lista funcțiilor și a drepturilor salariale se poate vizualiza în format PDF:

Lista funcțiilor și veniturilor, 31.03.2023

Lista funcțiilor și veniturilor, 30.09.2023

Declarații de avere și de interese

Regulamentul de organizare și funcționare

Regulamentul de organizare și funcționare se poate descărca în format PDF: Regulamentul de organizare și funcționare.

Regulament de ordine interioară

Regulament de ordine interioară DJEP Harghita

Organigrama

Organigrama DJEP

Buget

Bugetul anului 2019:

Cheltuieli de personal1.464.000 lei
Bunuri și servicii165.000 lei
Cheltuieli de capital0 lei
Total1.629.000 lei
Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a persoanelor
Stema Județului Harghita
Consiliul Judeţean Harghita
People