Concurs de promovare în funcția publică de conducere de șef birou

6 septembrie 2019, 08:02

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR cu sediul în Miercurea-Ciuc, Str.Leliceni, nr. 45 organizează concurs de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, Clasa I, Biroul de evidența persoanelor – Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor:

Sef birou, Clasa I la Biroul de Evidența a Persoanelor Condiţii de participare: a) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; b) vechime de 5 ani în specialitatea studiilor necesare execrcitării funcției publice; c) să fie absolvent de studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic; d) să fie absolvent cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; e) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată;

Concursul vor avea loc la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor, după cum urmează: – proba scrisă va avea loc în data de 08 octombrie 2019, ora 10:00; – proba de interviu va avea loc în data de 15 octombrie 2019, ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 06.09.2019 -25.09.2019, inclusiv si vor contine:

a) formularul de înscriere conform HG 611/2008;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul administrativ.

Copiile de pe actele menționate se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Direcţia Județeană de Evidență a Persoanelor – Miercurea Ciuc, str Leliceni nr. 45, Jud. Harghita – Compartimentul resurse umane,financiar-contabilitate, informatică D-na Pătrîntaș Dana-Adriana –inspector, telefon 0366/100207 email office@djephr.ro.

Director executiv,
Simon Mihály

atributiile-postului-scurt

bibliografie-sef-birou

Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a persoanelor
Stema Județului Harghita
Consiliul Judeţean Harghita
People