Examen pentru promovarea în grad profesional superior

14 octombrie 2020, 14:05

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
Miercurea-Ciuc, str. Leliceni, nr. 45.

Organizează examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul instituției care îndeplinesc condițiile de promovare după cum urmeză:

Compartimentul de stare civilă: din funcția publică de executie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în funcția publică de executie de inspector clasa I, grad profesional principal.

Condiţii de participare

Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează.

 • Să fi obtinut cel putin calificativul „bine” la evaluarea performantelor individuale în ultimii 2 ani de activitate.

 • Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată in conditiile legii.

Examen

Examenul va avea loc la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor, după cum urmează:

 • proba scrisă va avea loc în data de 12 noiembrie 2020, ora 10:00;

 • proba de interviu se va sustine intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data susținerii probei scrise.

Înscriere

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 14.10.2020 -02.11.2020, inclusiv la sediul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor si vor conține:

 • Copia actului de identitate;

 • Formularul de înscriere;

 • Copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

 • Cazierul administrativ sau alte documente care să ateste indeplinirea condițiilor prevazute la art.479 alin.(1) lit. d) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 • Adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează.

Informatii

Informatii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Direcţia Județeană de Evidență a Persoanelor – Miercurea Ciuc, str. Leliceni, nr. 45, jud. Harghita

Pătrîntaș Dana - inspector

Telefon: 0366 100 207

E-mail: office@djephr.ro

Bibliografie

Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional, care va fi organizat în cardul DJEP în data de 12 noiembrie 2020

 1. Constituţia României (1991)republicată;

 2. Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI-a, cu modificarile si completarile ulterioare;

 3. OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 4. OUG 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

 5. Legea Nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

Director executiv,
Simon Mihály

Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a persoanelor
Stema Județului Harghita
Consiliul Judeţean Harghita
People