Examen pentru promovarea în grad profesional superior

21 iulie 2020, 08:51

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA,
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
cu sediul în Miercurea-Ciuc, str. Leliceni, nr. 45.

Organizează examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul instituției care îndeplinesc condițiile de promovare după cum urmează:

Compartimentul de stare civilă:

Din funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, în funcția publică de execuție de inspector clasa I, grad profesional superior.

Condiții de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează.

b) să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performantelor individuale în ultimii 2 ani de activitate.

c) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Examenul va avea loc la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor, după cum urmează:

  • proba scrisă va avea loc în data de 19 august 2020, ora 10:00;

  • proba de interviu se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 21.07.2020 – 09.08.2020, inclusiv la sediul Direcției Județene de Evidenta a Persoanei și vor conține:

a) copia actului de identitate;

b) formularul de înscriere;

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

d) cazierul administrativ sau alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevazute la art.479 alin.(1) lit. d) din Ordonanța de urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

e) adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor – Miercurea Ciuc, str Leliceni nr. 45, Jud. Harghita – D-na Janos Olga- consilier – telefon 0366/100207, e-mail: office@djephr.ro.

Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional, care va fi organizat în cardul DJEP în data de 19 august 2020.

  1. Constituția României (1991)republicată;

  2. Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;

  3. OUG 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  4. OUG 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

  5. Legea Nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;

Afișat astăzi, 21 iulie la sediul Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor și pe pagina de web a instituției.

Director executiv,
Simon Mihály

Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a persoanelor
Stema Județului Harghita
Consiliul Judeţean Harghita
People