ANUNȚ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice vacante

21 iulie 2020, 08:44

ANUNȚ

privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice vacante în cadrul Consiliul Județean Harghita – Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor

Conform prevederilor art. 149 din HG nr. 611/2008, coroborat cu prevederile art. 502, art. 506 din OUG 57/2019

I. Compartimentul financiar contabilitate, resurse umane, informatică

• Inspector, clasa I, grad profesional superior

Condiţii de participare:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

  • vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 7 ani;

  • cele prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ;

Funcționarii publici interesați vor depune, in termen de 20 de zile de la data afișării anunțului pe pagina de web si la sediul DJEP, menționat mai jos, respectiv în perioada 21.07.2020 – 09.08.2020, următoarele documente:

  • cerere de transfer;

  • curriculum vitae, modelul comun european;

  • copia actului de identitate;

  • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

  • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

  • o adeverință eliberată de către instituția angajatoare care să ateste că are calitatea de angajat și funcția care ocupă în prezent;

În situația în care sunt doi sau mai mulți funcționari publici care solicită ocuparea unei funcții publice vacante prin transfer la cerere, selecția se face pe bază de interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor – Miercurea Ciuc, str Leliceni nr 45, telefon: 0366–100207.

Miercurea Ciuc, 21.07.2020
Simon Mihály,
Director executiv

Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a persoanelor
Stema Județului Harghita
Consiliul Judeţean Harghita
People