Promovare în grad profesional superior

2021. november 17., 14:58

Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, cu sediul în Miercurea-Ciuc, Str. Leliceni, nr. 45, organizează examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul instituției care îndeplinesc condițiile de promovare după cum urmează:

Biroul de evidența persoanelor:

- Din funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în funcția publică de execuție de inspector clasa I, grad profesional principal.

- Din funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, în funcția publică de execuție de inspector clasa I, grad profesional superior.

Condiții de participare

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează.

 • să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performantelor individuale în ultimii 2 ani de activitate.

 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Examen

Examenul va avea loc la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor, după cum urmează:

 • proba scrisă va avea loc în data de 16 decembrie 2021, ora 10:00;

 • proba de interviu se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.


Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 17.11.2021 – 06.12.2021, inclusiv la sediul Direcției Județene de Evidenta a Persoanei si vor conține:

 • copia actului de identitate;

 • formularul de înscriere;

 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

 • cazierul administrativ sau alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.479 alin.(1) lit. d) din Ordonanța de urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 • adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor – Miercurea Ciuc, str. Leliceni, nr. 45, jud. Harghita. Persoana de contact: János Olga, consilier, telefon: 0366 100 207, e-mail: office@djephr.ro.

Bibliografie

 1. Constituția României (1991) republicată;

 2. Ordonanța de Urgența nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;

 3. OUG 97/2005 privind evidenta, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 4. OUG 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

 5. HG 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil.

Hargita Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
Stema Județului Harghita
Hargita Megye Tanácsa
People