Promovare în grad profesional superior

2021. október 5., 14:41

Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, cu sediul în Miercurea-Ciuc, Str. Leliceni, nr. 45, organizează examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul instituției care îndeplinesc condițiile de promovare după cum urmează:

Compartimentul de stare civilă, din funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în funcția publică de execuție de inspector clasa I, grad profesional principal.

Condiții de participare

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează.

 • Să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate.

 • Să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Examen

Examenul va avea loc la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor, după cum urmează:

 • Proba scrisă va avea loc în data de 05 noiembrie 2021, ora 10:00;

 • Proba de interviu se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.


Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 06.10.2021-25.10.2021, inclusiv la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanei și vor conține:

 • Copia actului de identitate;

 • Formularul de înscriere;

 • Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

 • Cazierul administrativ sau alte documente care să ateste indeplinirea condițiilor prevăzute la art.479 alin.(1) lit. d) din Ordonanța de urgentă nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 • Adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează.

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Direcţia Județeană de Evidență a Persoanelor – Miercurea Ciuc, str. Leliceni, nr. 45, jud. Harghita. Persoana de contact: János Olga, consilier, telefon: 0366 100 207, office@djephr.ro.

Bibliografie

 1. Constituţia României (1991) republicată;

 2. Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019, privind Codul administrativ. Partea a VI-a, cu modificările si completările ulterioare;

 3. OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 4. OUG 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

 5. Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996, cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

Hargita Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
Stema Județului Harghita
Hargita Megye Tanácsa
People