Pentru a ne contacta prin e-mail, vă rugăm completați formularul de mai jos:

Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a persoanelor
header

Anunţuri

Concurs de promovare în funcția de conducere de șef birou - rezultatul final al concursului

10 octombrie 2019

Rezultatul rezultatul final al concursului în vederea promovării în funcția publică de conducere de Sef birou, in cadrul Biroului de Evidență a persoanelor, din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor se poate descărca în format PDF:

Rezultatul final al concursului


Concurs de promovare în funcția de conducere de șef birou - rezultatul probelor

9 octombrie 2019

Rezultatul selecției dosarelor în vederea promovării în funcția publică de conducere de Sef birou, in cadrul Biroului de Evidență a persoanelor, din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor.

Rezultatul probei scrise și a interviului se poate descărca în format PDF:

Rezultatul probei scrise

Rezultat interviu


Concurs de promovare în funcția publică de conducere de șef birou - rezultatul selecției dosarelor

30 septembrie 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR COMISIA DE CONCURS Nr. 1849 din 30.09.2019

Rezultatul selecției dosarelor

pentru a concursului organizat in data de 08.10.2019 în vederea promovării în funcția publică de conducere de Sef birou, in cadrul Biroului de Evidență a persoanelor, din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor

Fucția publică: Sef birou

Nr. Numele și prenumele Rezultatul selectării dosarelor Motivul respingerii dosarelor
1 BIRTA ZSUZSANNA ADMIS

Secretarul comisiei,

Pătrîntaș Dana Adriana


Concurs de promovare în funcția publică de conducere de șef birou

6 septembrie 2019

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR cu sediul în Miercurea-Ciuc, Str.Leliceni, nr. 45 organizează concurs de promovare în funcția publică de conducere de șef birou, Clasa I, Biroul de evidența persoanelor – Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor:

Sef birou, Clasa I la Biroul de Evidența a Persoanelor Condiţii de participare: a) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; b) vechime de 5 ani în specialitatea studiilor necesare execrcitării funcției publice; c) să fie absolvent de studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic; d) să fie absolvent cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; e) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată;

Concursul vor avea loc la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor, după cum urmează: – proba scrisă va avea loc în data de 08 octombrie 2019, ora 10:00; – proba de interviu va avea loc în data de 15 octombrie 2019, ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 06.09.2019 -25.09.2019, inclusiv si vor contine:

a) formularul de înscriere conform HG 611/2008;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul administrativ.

Copiile de pe actele menționate se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Direcţia Județeană de Evidență a Persoanelor – Miercurea Ciuc, str Leliceni nr. 45, Jud. Harghita – Compartimentul resurse umane,financiar-contabilitate, informatică D-na Pătrîntaș Dana-Adriana –inspector, telefon 0366/100207 email office@djephr.ro.

Director executiv,
Simon Mihály

Atributiile postului

Bibliografie sef birou


ANUNȚ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice vacante

2 august 2019

ANUNȚ

privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice vacante în cadrul Consiliul Județean Harghita – Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, conform prevederilor art. 149 din HG nr. 611/2008, coroborat cu prevederile art. 506 din OUG 57/2019

Compartimentul financiar contabilitate, resurse umane, informatică, inspector, clasa I, grad profesional superior.

Condiţii de participare

 • studii superioare juridice, administrative sau economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 • vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 7 ani;

 • cele prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ;

Funcționarii publici interesați vor depune, in termen de 20 de zile de la data afișării anunțului la sediul DJEP Harghita, menționat mai jos, respectiv în perioada 02.08.2019-21.08.2019, următoarele documente:

 • cerere de transfer

 • curriculum vitae

 • copia actului de identitate

 • copiile diplomelor de studii

 • o adeverință eliberată de către instituția angajatoare care să ateste calitatea de angajat și funcția pe care o ocupă în prezent.

În situația în care sunt doi sau mai mulți funcționari publici care solicită ocuparea unei funcții publice vacante prin transfer la cerere, selecția se face pe bază de interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Harghita, Direcția Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor – Miercurea Ciuc, str. Leliceni nr. 45, telefon: 0366 100 207.

Simon Mihaly,
Director executiv


Examen pentru promovare în grad profesional a funcționarilor publici

19 octombrie 2018

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
Cu sediul în , Jud. Harghita, Miercurea Ciuc, str. Leliceni, nr. 45.

Organizează EXAMEN PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCȚIONARILOR PUBLICI CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE PROMOVARE, din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor al Județului Harghita.

Condițiile de participare sunt prevăzute:

 • art. 63 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • art. 125-128 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

Examenul va avea loc la data de 22 noiembrie 2018, ora 09:00 -proba scrisă iar la data de 29 noiembrie 2018, ora 09:00 -interviul, la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor al Județului Hargita.

Înscrierile se fac până la data de 12 noiembrie 2018.

Bibliografia examenului:

 1. Constituția României, republicată;

 2. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 4. OUG 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 5. OUG 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea servicilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

 6. Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;

 7. Regulamentul UE nr. 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea completările ulterioare.

Dosarele de concurs se predau până la data de 12 noiembrie 2018, la secretariatul Direcției Județene de Evidența Persoanelor al Județului Hargita.

Bibliografia examenului, formularul de înscriere și relații suplimentare se pot obține la Compartimentul financiar-contabilitate, resurse umane, informatică.

Persoană de contact - D-na Pătrânaș Dana, inspector din cadrul Compartimentului financiar-contabilitate, resurse umane, informatică din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor. Telefon: 0743377900.

Procedura de înștiințare al ANFP a fost inițiată de numirea membrului ANFP în comisa de examen.

Miercurea-Ciuc, 19 octombrie 2018.
DIRECTOR EXCLUSIV,
Simon Mihály


Rezultatul probei scrise al examenului de recrutare 22/01/2018

22 ianuarie 2018

Rezultatul probei scrise al examenului de recrutare a funcționarilor publici, organizat în data de 22/01/2018 în funcția de execuție de inspector, Clasa I, grad profesional asistent, în cardul Biroului de evidență a persoanelor, DJEP.

rezultat-proba-scrisa-22012018.pdf


Concurs pentru ocuparea postului vacant de funcționar public de execuție

21 decembrie 2017

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de funcționar public de execuție pe durată nedeterminată

Inspector, Clasa I, grad profesional asistent la Biroul de Evidență a Persoanelor

Condițiile de participare la concurs

 • condiții generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • condiții specifice: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, minimum 1 an;

Concursul vor avea loc la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor, după cum urmează:

 • proba scrisă va avea loc în data de 22 ianuarie 2018, ora 10:00;

 • proba de interviu va avea loc în data de 30 ianuarie 2018, ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea III-a, la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor - în perioada 21/12/2017 – 09/01/2018, inclusiv.

Bibliografia pentru concurs, formularul de înscriere şi relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor – Compartimentul resurse umane, financiar-contabilitate, informatică telefon/fax 0366/100207, e-mail: office@djephr.ro, persoana de contact Patrîntaș Dana, inspector.

Director executiv,
Simon Mihály

Descărcări

Acte necesare concurs

Bibliografie inspector

Formular de înscriere


Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de funcționar public

24 octombrie 2017

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de funcționar public de execuție pe durată nedeterminată de:

Inspector, Clasa I, grad profesional asistent la Biroul de Evidența a Persoanelor

Condiții de participare:

 • îndeplinirea condițiilor generale prevăzute la art. 54 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, știinte juridice, administrative sau economice.

 • cunoştințe de utilizare a calculatorului la nivel avansat; vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare ocupării postului: minimum 1 an.

Referent, Clasa III, grad profesional principal la Biroul de Evidența a Persoanelor

Condiții de participare:

 • îndeplinirea condițiilor generale prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • studii medii liceale absovite cu diploma de bacalaureat;

 • cunoştințe de utilizare a calculatorului;

 • vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare ocupării postului: minimum 5 ani.

Concursul vor avea loc la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor, după cum urmează:

 • proba scrisă va avea loc în data de 27 noiembrie 2017, ora 10:00;

 • proba de interviu/practică va avea loc în data de 6 decembrie 2017, ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 23.10.-13.11.2017, inclusiv și vor conține:

a) formularul de înscriere cf. Anexei nr.3 din HG 611/2008

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Copiile de pe actele menționate se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie

Calendar

Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor – Compartimentul resurse umane, financiar-contabilitate, informatică. Telefon: 0366/100207.

Director executiv,
Simon Mihály


Concurs pentru ocuparea postului vacant de funcționar public de execuție

10 mai 2017

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de funcționar public de execuție pe durată nedeterminată de:

Inspector, Clasa I, grad profesional principal la Compartimentul de stare civilă.

Condiții de participare:

 • îndeplinirea condițiilor generale prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare,

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, științe economice, juridice sau administrative;

 • cunoștințe de utilizare a calculatorului la nivel avansat;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 5 ani.

Concursul vor avea loc la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor, după cum urmează:

 • proba scrisă va avea loc în data de 12 iunie 2017, ora 10:00;

 • proba de interviu va avea loc în data de 16 iunie 2017, ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 10.05.-29.05.2017, inclusiv și vor conține:

 • formularul de înscriere cf. Anexei nr.3 din HG 611/2008

 • copia actului de identitate;

 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

 • cazierul judiciar;

 • adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Copiile de pe actele menționate se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie

Calendar

Declarație pe propria răspundere

Formular de înscriere

Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor – Compartimentul resurse umane,financiar-contabilitate, informatică telefon 0366-100207.

Director executiv Simon Mihály