Furnizarea unor date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul Național de evidență a persoanelor, referitoare la:

 • date de stare civilă (numele, prenumele, data și locul nașterii, cât și prenumele părinților persoanelor în cauză);

 • date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informații;

 • date referitoare la domiciliile și reședințele acordate;

 • date referitoare la codul numeric personal atribuit.

furnizare-date

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din R.N.E.P. este reglementată de O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Potrivit acestor acte normative, conform art.6, alin.(1) din Regulamentul (UE) 2016/679, Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;

Furnizarea unor date cu caracter personal, poate fi realizat când exista un temei legal justificat.

Se considera temei legal justificat, solicitarea unor date cu caracter personal primite din partea organelor de politie, Ministerului Apărării Naționale, Parchet, Justiție, instituții specializate de ocrotire sociala cu privire la minori sau alte persoane îndreptățite la ocrotire, etc, persoane fizice și juridice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal.

Pentru instituțiile de mai sus, potrivit prevederilor art.11 alin. (3) din OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată cu modificările și complectările ulterioare, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuțiilor legale, se exceptează de la plata taxelor prevazute de lege.

Persoanele fizice și juridice, trebuie să atașeze cererii dovada plății Taxei de furnizare de date din R.N.E.P., care este de 1 leu/ persoană.

Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 2002/2006.

Instituția noastră prelucrează, prin mijloace automatizate și manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal: numele și prenumele, prenumele părinților, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reședință, profesia, studiile, starea civilă, situația militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate.

Activitățile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în principal prin următoarele acte normative:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.

1. Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal ale cetățenilor români sunt prelucrate de instituția noastră în următoarele scopuri: evidența persoanelor și stare civilă. Potrivit prevederilor acestor acte normative, actualizarea și valorificarea datelor din Registrului Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) și de către Serviciile Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor (S.P.C.E.P.)

2. Categoriile de destinatari

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituția noastră sunt instituțiile/autoritățile cu atribuții în domeniile: apărare, ordine publică, securitate națională și justiție, administrație publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat, în condițiile legii.

Prevederile Regulamentului U.E 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, RO 530190, Miercurea Ciuc, str. Leliceni nr. 45, jud. Harghita, tel.: 0366-100207, fax: 0366-100207, e-mail: office@djephr.ro, modificările și completările ulterioare, nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităților în domeniul apărării și siguranței naționale, conform art. 2 alin. (7) din această lege. De asemenea, în situațiile prevăzute de art. 16 alin. (1), coroborat cu art. 2 alin.(5) din aceeași lege, prevederile art. 13 nu se aplică în cazul prelucrării de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităților de prevenire, cercetare și reprimare a infracțiunilor și de menținere a ordinii publice, precum și al altor activități desfășurate în domeniul dreptului penal, dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficiența acțiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuțiilor legale ale autorităților publice.

3. Informații suplimentare

Datele personale sunt colectate cu ocazia depunerii documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau sunt comunicate de către instituțiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din același act normativ.

În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare

 • dreptul de acces la datele personale proprii

 • dreptul de intervenție asupra datelor.

Dreptul de opoziție, prevăzut la art. 15 din lege, nu poate fi exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de către instituția noastră, în condițiile expuse anterior, întrucât datele cu caracter sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale exprese și, prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare, după cum este prevăzut în art. 15 alin. (1).

Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate și semnate, adresate instituției noastre.

Totodată, Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, recunoaște și garantează următoarele drepturi ale persoanelor vizate:

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17).

 • dreptul de a se adresa justiției (art.18).

Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a persoanelor
Stema Județului Harghita
Consiliul Judeţean Harghita
People