Pentru a ne contacta prin e-mail, vă rugăm completați formularul de mai jos:

Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a persoanelor
header

Informare
cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

Direcția județeană de Evidență a Persoanelor Harghita este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 2002.

Instituția noastră prelucrează, prin mijloace automatizate și manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal: numele și prenumele, prenumele părinților, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reședință, profesia, studiile, starea civilă, situația militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate.

Activitățile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în principal prin următoarele acte normative:

  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.

1. Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale cetățenilor români sunt prelucrate de instituția noastră în următoarele scopuri: evidența persoanelor și stare civilă. Potrivit prevederilor acestor acte normative, actualizarea și valorificarea datelor din Registrului Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) și de către Serviciile Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor (S.P.C.E.P.)

2. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituția noastră sunt instituțiile/autoritățile cu atribuții în domeniile: apărare, ordine publică, securitate națională și justiție, administrație publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat, în condițiile legii. Prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu RO-520055, Sfântu Gheorghe, Str. Kós Károly nr. 21-23, județul Covasna, tel. +40 267 311 475 fax: +40 267 311 475, e-mail: contact@evpcv.ro, web: http://evpcv.ro, modificările și completările ulterioare, nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităților în domeniul apărării și siguranței naționale, conform art. 2 alin. (7) din această lege. De asemenea, în situațiile prevăzute de art. 16 alin. (1), coroborat cu art. 2 alin.(5) din aceeași lege, prevederile art. 13 nu se aplică în cazul prelucrării de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităților de prevenire, cercetare și reprimare a infracțiunilor și de menținere a ordinii publice, precum și al altor activități desfășurate în domeniul dreptului penal, dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficiența acțiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuțiilor legale ale autorităților publice.

3. Informații suplimentare. Datele personale sunt colectate cu ocazia depunerii documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau sunt comunicate de către instituțiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din același act normativ.

În conformitate cu dispozițiile art. 12-14 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

  • dreptul la informare

  • dreptul de acces la datele personale proprii

  • dreptul de intervenție asupra datelor.

Dreptul de opoziție, prevăzut la art. 15 din lege, nu poate fi exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de către instituția noastră, în condițiile expuse anterior, întrucât datele cu caracter sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale exprese și, prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare, după cum este prevăzut în art. 15 alin. (1).

Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate și semnate, adresate instituției noastre.

Totodată, Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, recunoaște și garantează următoarele drepturi ale persoanelor vizate:

  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17).

  • dreptul de a se adresa justiției (art.18).