Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție

17 noiembrie 2023, 08:01

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacante

Consiliul Județean Harghita – Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, în temeiul OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță scoaterea la concurs a funcției publice de execuție vacante 1 post de Consilier juridic, grad profesional superior în cadrul Biroului de Evidență a Persoanelor.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul va avea loc la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Harghita, în municipiul Miercurea Ciuc, str. Leliceni, nr. 45, astfel:

 • Proba scrisă în data de: 18.12.2023, ora 10:30;

 • Proba de interviu se va afișa, data si ora odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice:

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. Domeniu de studiu: Științe juridice (Ramura de știință), Drept( Domeniul de licență), Drept (Specializarea).

Vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 17.11.2023-06.12.2023, la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Harghita, Secretariat - persoana de contact: secretarul Comisiei de concurs: János Olga Magdolna, consilier, telefon: 0366 100 207.

Bibliografie și tematică

 1. Constituția României, republicată
  cu tematica: TITLUL II CAP. 2- Drepturile și libertățile fundamentale.

 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  cu tematica: CAPITOLUL II - Dispoziții speciale.

 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  cu tematica CAPITOLUL II-Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. CAPITOLUL IV - Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei.

 4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
  cu tematica: Statutul funcționarilor publici.

 5. Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, cu modificările si completările ulterioare
  cu tematica: CAPITOLUL I - Dispoziții generale. CAPITOLUL II - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor. CAPITOLUL III - Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor. CAPITOLUL IV - Asigurarea financiară și materială.

 6. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.
  cu tematica integral.

 7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
  cu tematica CAPITOLUL II - Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public. CAPITOLUL III - Sancțiuni.

 8. Hotărârea Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil, cu modificările și completările ulterioare.
  cu tematica CAPITOLUL II - Organizarea evidenței persoanelor. CAPITOLUL III - Înregistrarea și actualizarea datelor privind persoana fizică. CAPITOLUL IV - Eliberarea actelor de identitate. CAPITOLUL V - Stabilirea reședinței. CAPITOLUL VII - Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P.

 9. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare.
  cu tematica CAPITOLUL II - Organizarea și administrarea R.N.E.P. CAPITOLUL III - Actele de identitate. CAPITOLUL IV - Domiciliul și reședința. CAPITOLUL V - Sancțiuni.

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de înscriere:

 • formularul de înscriere (se pune la dispoziția candidaților de către Direcția Județenă de Evidență a Persoanelor Harghita din oficiu);

 • curriculum vitae, model comun European;

 • copia actului de identitate;

 • copii ale diplomelor de studii, certificate și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

 • copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de

 • angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă, în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

 • adeverință care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului - adeverința conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății;

 • cazier judiciar;

 • declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Copiile documentelor solicitate, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.


Documente descărcabile

Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a persoanelor
Stema Județului Harghita
Consiliul Judeţean Harghita
People