Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de funcționar public

24 octombrie 2017, 00:00

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de funcționar public de execuție pe durată nedeterminată de:

Inspector, Clasa I, grad profesional asistent la Biroul de Evidența a Persoanelor

Condiții de participare:

  • îndeplinirea condițiilor generale prevăzute la art. 54 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, știinte juridice, administrative sau economice.

  • cunoştințe de utilizare a calculatorului la nivel avansat; vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare ocupării postului: minimum 1 an.

Referent, Clasa III, grad profesional principal la Biroul de Evidența a Persoanelor

Condiții de participare:

  • îndeplinirea condițiilor generale prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • studii medii liceale absovite cu diploma de bacalaureat;

  • cunoştințe de utilizare a calculatorului;

  • vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare ocupării postului: minimum 5 ani.

Concursul vor avea loc la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor, după cum urmează:

  • proba scrisă va avea loc în data de 27 noiembrie 2017, ora 10:00;

  • proba de interviu/practică va avea loc în data de 6 decembrie 2017, ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 23.10.-13.11.2017, inclusiv și vor conține:

a) formularul de înscriere cf. Anexei nr.3 din HG 611/2008

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Copiile de pe actele menționate se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

bibliografie

calendar

Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor – Compartimentul resurse umane, financiar-contabilitate, informatică. Telefon: 0366/100207.

Director executiv,
Simon Mihály

Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a persoanelor
Stema Județului Harghita
Consiliul Judeţean Harghita
People