Pentru a ne contacta prin e-mail, vă rugăm completați formularul de mai jos:

Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a persoanelor
header

Despre noi

Consiliul Judeţean Harghita – Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 3/2005. Prin aceeași hotărâre au fost aprobate Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și statul de funcții.

Scopuri, finanțare și conducere

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor este o instituție publică în subordinea Consiliului Județean, cu personalitate juridică.

Direcţia are rolul de a asigura la nivel județean punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor.

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale direcţiei se asigură din veniturile proprii și subvenții de la bugetul local al județului Harghita, subvenții de la bugetul de stat din bugetul Ministerului Administrației și Internelor, donații și sponsorizări în condițiile legii.

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor este condus de un director executiv, numit în funcție prin Hotarârea Consiliului Județean nr. 61/2006, în condițiile legii și care are obligație de a lua măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea activităților ce intră în sfera sa de competență și de a emite dispoziții pe toate liniile de muncă. Aceasta răspunde potrivit legii, în fața entităţilor Consiliului Judeţean, care coordonează activitatea serviciului.

În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor cooperează cu celelalte structuri ale Consiliului Județean, ale Ministerului Administrației și Internelor și dezvoltă relații de colaborare cu autoritățile publice, societăți, agenți economici, precum și cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

Baza legală

 • Ordonanța nr. 84/2001 - privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 97/2005 - privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată;
 • H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
 • Legea nr. 119/1996 - cu privire la actele de stare civilă, cu modificarile și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;
 • Ordonanța nr. 41/2003 - privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 677/2001 - pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informațiile de interes public.

Misiunea entității

Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor al Judeţului Harghita are următoarele atribuţii principale:

 1. actualizează Registrul judeţean de evidenţă al persoanelor din judeţul Harghita;
 2. utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
 3. furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;
 4. coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
 5. coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;
 6. asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;
 7. aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
 8. controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă şi a listelor electorale permanente;
 9. monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor cu caracter personal;
 10. ţine evidenţa registrelor de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;
 11. gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
 12. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.

Regulamentul de organizare și funcționare

Rapoarte de evaluare

Bugetul institutiei

Anul 2015

Cheltuieli de personal

Bunuri și servicii

Cheltuieli de capital

0 lei

0 lei

0 lei

Total: 0 lei