Küldjön üzenetet nekünk

Hargita Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
header

A nevek természetes személyek általi elnyeréséről és adminisztratív úton való megváltoztatásáról

A nevek természetes személyek általi elnyerését és adminisztrativ úton való megváltoztatását a 323/2003-as Törvény által elfogadott, 41/2003-as Kormányrendelet szabályozza, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

A nevének adminisztratív úton való megváltoztatását igénylő személynek kérelmet kell intéznie a lakhelye szerinti személynyílvántartási közszolgálathoz, vagy az utolsó lakhely szerinti polgármesteri hivatalhoz a külföldi lakhellyel rendelkező román állampolgárok számára.

Alapos névváltoztatási indokok

A román állampolgárok alapos indokok esetén elnyerhetik a család- és utónévnek vagy ezek egyikének adminisztratív úton való megváltoztatását következő esetekben

 1. ha a név illetlen, nevetséges kifejezésekből áll vagy fordítással, illetve más módon átalakított
 2. ha az érintett személy foglalkozása során állandó jelleggel használta az elnyerni óhajtott nevet, tanúsítva e tényt, valamint azt, hogy a társadalomban ezen a néven ismert
 3. ha az anyakönyvvezető figyelmetlenségből vagy a tárgyköri törvényes szabályok nem ismerése miatt téves bejegyzések kerültek az anyakönyvbe, illetve téves neveket tartalmazó anyakönyvi okiratokat bocsátottak ki, amelyek alapján más iratok is kibocsátásra kerültek
 4. ha az érintett személy család- vagy utóneve több, rendszerint egyesített szóból áll, és ezt óhajtja megváltoztatni
 5. ha az érintett személynek idegen eredetű családneve van és román nevet óhajt viselni;
 6. ha a személy idegen családnevét adminisztratív úton román névre változtatta és a születésekor nyert nevet óhajtja visszanyerni
 7. ha a szülők adminisztrativ úton megváltoztatták nevüket és a gyermek a szüleivel azonos családnevet óhajt viselni
 8. ha az érintett személy a család többi tagjával azonos családnevet óhajt viselni, mely nevet örökbefogadás, házasságkötés alkalmával való megtartás, leszármazás megállapítása vagy az adminisztratív úton jóváhagyott névváltozás nyomán szerzett
 9. ha a házastársak házasságkötéskor megállapodtak, hogy egyesített családnevüket viselik, és mindketten kérik családnevük adminisztratív úton való megváltoztatását, az egyikük által születéskor nyert családnévre optálva, illetve kérve mindegyiküknek a házasság előtti névre való visszatérést
 10. ha az érintett személy tanúsítja, hogy a megszületésének bejegyzését követőn szülője elismerte, de mivel a családneve viselésének jóváhagyása érdekében nem kereste meg a birói hatóságot, mig a szülő életben volt, a neve elnyerése csak adminisztatív úton lehetséges
 11. ha a viselt név a másik nemre sajátos
 12. ha a személy esetében jogerőssé és visszavonhatatlanná vált bírói határozattal jóváhagyták a neme megváltoztatását, és megfelelő név elnyerését kéri, a neme megváltoztatását tükröző törvényszéki-orvosi iratot mutatva fel
 13. más alaposan megindokolt esetek

Egyéb indokoltnak tekinthető esetek

Úgyszintén indokoltnak tekintendő a névváltoztatás kérése a következő esetekben

 1. az érintett személy fiatalkorúakat fogadott örökbe és szeretné, hogy ezek más nevet viseljenek
 2. a házasság megszűnt a házastársak egyikének elhalálozásával vagy elhalálozásának birósági kinyilvánitásával, és a túlélő házastárs kéri a házasság előtti vagy a születéskor kapott családnév visszanyerését
 3. ha válás nyomán a házastársak valamelyike visszatért az előzőleg viselt, úgyszintén válással felbontott más házasságból származó nevére, és a születéskor kapott nevet óhajtja viselni
 4. ha a házasságnak az egyik házastárs elhalálozása vagy elhalálozásának bírósági kinyilvánítása miatti megszűnése nyomán a másik házastárs új házasságot köt és e házasság felbontása nyomán a születésekor nyert nevet szeretné viselni
 5. ha a volt házastárs a házasságban viselt családnevet óhajtja viselni, hogy a nevelés és gondozás céljából reá bízott gyermekkel közös neve legyen, a volt házastárs hiteles formában adott beleegyezésével
 6. ha a szülők elváltak és a szülő, amelyre gondozás és nevelés céljából rábízták a gyermekeket, visszatért a házasság előtti nevére, a gyermekek pedig kérik, hogy a szülőnek a családnevét viseljék
 7. ha házasságot kötött valamely személy tekintetében, akinek fiatalkorú gyermekei vannak, felbontották az örökbefogadást és visszatért az örökbefogadás előtti családnevére
 8. ha a házastársak valamelyike házasságkötéskor felvette a másik házastásrs családnevét, amelyet ez örökbefogadással nyert el, s a házasságkötést követőn az örökbefogadást felbontják

Szükséges akták

 • A névváltoztatási kérelem (a típusnyomtatványt az anyakönyvvezető előtt kell aláirni)
 • A névváltoztatást kérő személy anyakönyvi bizonylatainak hitelesített másolata
 • Románia Hivatalos Közlönye III. Részének egy példányát, amelyben közzétették a névváltoztatási kérelem kivonatát, mely példány dátuma nem lehet egy évnél régebbi
 • A házasság folyamán közösen viselt családnév megváltoztatása esetén a másik házastárs hiteles formában adott beleegyezése
 • A gyámhatóság jóváhagyó döntésének másolatát a rendelet által előirt esetekben
 • Erkölcsi bizonyitvány és pénzügyi nyilvántartó bizonyitvány
 • Az igénylő által kérelmének megindoklása szempontjából szükségesnek vélt bármely más iratot

Letölthető űrlapok