Informații de interes public

Funcționarul responsabil cu difuzarea informațiilor publice, prevăzute de legea nr. 544/2001:

Birta Zsuzsanna

0366 100 207, office@djephr.ro.

Modalități de contestare

Pentru a contesta decizia Direcției Județene de Evidență a Persoanelor în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitat persoana se poate adresa conducerii instituției cu o reclamație administrativă.

Informare privind prelucrarea datelor personale

Direcția Județeană de Evidență a persoanelor Harghita este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 2002/2006.

Sediul: Miercurea Ciuc, str. Str. Leliceni, nr. 45, jud. Harghita, 0366 100 207, www.djephr.ro, office@djephr.ro.

Direcția Județeană de Evidență a persoanelor Harghita, în calitate de operator de date cu caracter personal, desfășoară activități de prelucrare, pe baza atribuțiilor specifice care îi revin din actele normative în vigoare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

I. Temeiul legal care stă la baza activităților specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal este reglementat, în principal, prin următoarele acte normative.

 • O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor.

 • O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normei Metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă.

II. Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale cetățenilor români sunt prelucrate de instituția noastră în următoarele scopuri: evidența persoanelor și stare civilă. Potrivit prevederilor acestor acte normative, actualizarea și valorificarea datelor din Registrului Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) și de către Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.)

Informații suplimentare. Datele personale sunt colectate cu ocazia depunerii documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau sunt comunicate de către instituțiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din același act normativ.

III. Instituția noastră prelucrează, prin mijloace automatizate și manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal: numele și prenumele, prenumele părinților, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu și/sau reședința, profesia, studiile, starea civilă, situația militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate.

IV. Destinatarii ai datelor cu caracter personal sunt instituțiile/ autoritățile cu atribuții în domeniile: apărare, ordine publică, securitate națională și justiție, administrație publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se pot adăuga și alte entități de drept public sau privat, în condițiile legii.

V. Persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate sunt: cetățenii români cu domiciliul în țară și în străinătate, și au următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces (dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor).

 • Dreptul de rectificare (dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor).

  • Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate și semnate, adresate instituției noastre.

  • Dreptul de opoziție, nu poate fi exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de către instituția noastră, întrucât datele cu caracter sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale exprese și, prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare;

 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dacă persoana vizată consideră că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului General privind Protecția Datelor.

VI. Direcția Județeană de Evidență a persoanelor Harghita a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât să asigure integritatea și confidențialitatea datelor conform art. 25 și 32 din Regulamentul General al U.E.

VII. Datele de contact ale Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, România. e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Codul de conduită etică și profesională

Codul Etic al funcționarilor publici se poate descărca în format PDF: Codul Etic al funcționarilor publici.

Acțiuni, evenimente – comunicate de presă

Emitem periodic informații legate de acțiuni, evenimente, angajări sau comunicate de presă în secțiunea anunțuri. Vizitați această pagină pentru detalii.

Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a persoanelor
Stema Județului Harghita
Consiliul Judeţean Harghita
People